જરા જૂદી બની ગઇ છે કથા તારી, કથા મારી,

જરા જૂદી બની ગઇ છે કથા તારી, કથા મારી,
ગમી છે એટલે મુજને વ્યથા તારી, વ્યથા મારી.

વચન છે આપવા માટે વચન ને આપતા રહેશું,
કદી વચનો નહી પાળે મજા તારી, મજા મારી.

અલગ છે દર્દ તારા ને અલગ છે દર્દ મારા તો-
ગણું કેવી રીતે કહીદે દવા તારી, દવા મારી.

રૂડું સર્જન કરી નાખે જગત જોતું રહે જેને,
અગર ભેગી થઈ જાએ કલા તારી, કલા મારી.

તું મુખડું છે ગઝલનું ને ગઝલની અંતમાં હું છું,
ગઝલમાં છે જુદી જુદી જગા તારી, જગા મારી.

-હેમંત કારિયા.

%d bloggers like this: