હાઇકુ

છે ઘોડાપૂર

યાદોનું, છલકાશે

બંધ, આંસુનો

********

ઉજાસ ઓઢી

અંધારે ઓગળવું

તે છે મરણ

*********

આસપાસ જે

દિસે, તે આભાસ કે

પછી આકાર?

**********

આંખોમાં વાવ્યાં

સપના, અને ઉગ્યા

ઉજાગરાઓ

*******

તસવીરમાં

કેદ કરવા, બાંધી

લઇ ગ્યા મને

********

તરસ્યા સ્વપ્નો

પી ગયા છે સઘળું

પાણી આંખોનું

*******

અરે સમય !

ત્રણ ત્રણ કાંટાઓ

એના નસીબે

 

-કલ્પેન્દુ વૈષ્ણ

%d bloggers like this: