હઝલ

હાસ્યની વાણી હઝલ, ને રાજાની રાણી હઝલ,
સો બિમારીની દવા ક્યાંથી તમે આણી હઝલ ?

એ બધું રાખે છે મનમાં, ખૂબ છે શાણી હઝલ,
ને કવિતા માસીની એ થાય છે ભાણી હઝલ

કોઈ કહે લૂલી છે ને કોઈ કહે કાણી હઝલ,
વરસોથી વાંચી તમે પણ ના હજી જાણી હઝલ.

એમને મન તો છે એ મક્કાઈની ધાણી હઝલ,
મામાના મન તો હજી છે ઘાંચીની ઘાણી હઝલ

ધબકી જ્યારે એ ‘ધબાકા’માં ”સૂફી”ના દોસ્તો,
ત્યારથી લોકોએ પિછાણી હઝલ, માણી હઝલ

-સૂફી મનૂબરી

%d bloggers like this: