વીણેલા મોતી

“શ્વાસ અને વિશ્વાસ એકજ વાર ટુટે છે
શ્વાસ ટુટવાથી જીવનું મ્રુત્યુ થાય છે અને
વિશ્વાસ ટુટવાથી જીવનનું મ્રુત્યુ થાય છે.”

દરિયો ભલે ને માને કે
પાણી અપાર છે,
એને ખબર નથી કે નદીનું
ઉધાર છે.

ખુશનસીબ એ નથી જેનું નસીબ સારું છે ખુશનસીબ એ છે
જે પોતાના નસીબથી ખુશ છે .

તમારી આંખ સારી હશે તો દુનિયા તમને ગમશે
અનેતમારી જીભ સારી હશે તો
દુનિયાને તમે ગમશો.

એક સાચો મિત્ર એવું વચન તો નહિ આપે કે
હું તમારી બધી જ સમસ્યાને હલ કરી દઈશ,
પરંતુ સમસ્યા આવે ત્યારે તમને એકલો નહિ છોડી દે

%d bloggers like this: