પત્ની ચાલીસા- UNKNOWN-અતુલ શાહ ઇ મેઇલ

નમો નમો પત્ની મહારાણી,
તુમ્હારી મહીમા કોઇ ના જાણી… || 1 ||

સબને સમજા તુમ અબલા હો,
પર તુમ તો સબસે બડી બલા હો… || 2 ||

જીસ દીન હાથમે વેલણ આવે,
ઉસ દીન પતિ ખુબ ચીલ્લાવે.. || 3 ||

સારે બેડ પે પત્ની સોવે,
પતિ બેઠ સોફા પર રોવે…. || 4 ||

તુમસે ઘર મથુરા કાશી,
ઔર તુમસે હી ઘર સત્યાનાસી… . || 5 ||

પત્ની ચલીસા જો નર ગાવે,
સબ સુખ છોડ પરમ દુખ પાવે… || 6 ||

યુહ પત્ની ચલીસા પઢકર , જો નર હસકે રોવે,
ઉસકો મીલેગા સબ સુખ શાંતિ, ઔર ઉસકા બેડા પાર હોવે !!

UNKNOWN

GUJARATI MA JAYKANTBHAI JANI AE MUKAL CHE

%d bloggers like this: