ન આ પાર ડૂબું, ન તે પાર ડૂબું;

ન આ પાર ડૂબું, ન તે પાર ડૂબું;
તમન્ના છે દિલની કે મઝધાર ડૂબું.

ઉછાળીને છોળો કિનારે જો ફેંકે;
ખુદાની કસમ હું ફરી વાર ડૂબું.

ઉષા જોઈ દિલની તમન્નાઓ બોલી;
હું સંધ્યામાં જઈને જરી વાર ડૂબું.

નથી ભાગ્યમાં ડૂબવાનું ખુશીમાં;
ન કાં ગમમાં તારા હે દિલદાર ! ડૂબું.

મને ડૂબવું છે તો સાગર ! તને શું ?
હું એક વાર ડૂબું કે સો વાર ડૂબું.

બનાવી પ્રતિમા સનમની હ્રદયમાં,
વિચારોમાં એના લગાતાર ડૂબું.

હું ડૂબ્યો તો ‘રોશન !’ ડૂબી ગઈ છે દુનિયા;
પછી ક્યાં રહી કંઈયે તકરાર, ડૂબું ?

‘રોશન’
 

%d bloggers like this: