દિલમાં આંધી ગઝલ,

દિલમાં આંધી ગઝલ,
સત્યમાં ગાંધી ગઝલ.

છોડવું ગમશે બધું,
એક આ બાંધી ગઝલ.

અર્થનું કર લક્ષ્ય ને,
નાંખ તું વીંધી ગઝલ.

દિલની દોલત એ જ છે ,
માંગતા દીધી ગઝલ.

જોઇ એનો પ્રેમ ખૂબ,
આજ થૈ ઘાંઘી ગઝલ.

ભૂલવા આ લોકને,
દોસ્ત મેં સાધી ગઝલ.

શબ્દ તો છટપટ કરે,
છંદમાં નાથી ગઝલ.

– રાકેશ ઠક્કર

%d bloggers like this: