શ્વેત કબૂતર કાળું લાગે !

શ્વેત કબૂતર કાળું લાગે !
મન કેવું નખરાળું લાગે !

ફૂટેલા આ દર્પણમાં પણ,
બિંબ મને રૂપાળું લાગે !

કોની યાદ વસી છે મનમાં,
ઘરમાં કાં અજવાળું લાગે !

માણસ છે પણ માણસ ક્યાં છે,
સ્વાર્થ સભર કુંડાળું લાગે !

ચોખ્ખે ચોખ્ખી ભીંત અચાનક,
કરોળિયાનું જાળું લાગે !

આજ કશું ના બોલે આસિફ,
હૈયે હોઠે તાળું લાગે !

-મીરા આસિફ

%d bloggers like this: