અંબા માનાં ઊંચા મંદિર નીચા મો’લ,

અંબા  માનાં ઊંચા મંદિર નીચા મો’લ,
ઝરૂખડે દીવા બળે  રે લોલ…

અંબા  માના  ગોખ ગબ્બર અણમોલ   કે,
શિખરે  શોભા  ઘણી રે લોલ … અંબા માના …

આવી આવી નવરાત્રીની રાત   કે,
બાળકો   રાસ   રમે   રે   લોલ  … અંબા માના …

અંબે મા ગરબે રમવા આવો   કે,
બાળ તારાં વીનવે  રે  લોલ  … અંબા માના …

અંબે માને શોભે છે શણગાર   કે,
પગલે કંકુ ઝરે રે લોલ  … અંબા માના …

રાંદલમા રાસે રમવા આવો   કે,
મુખડે ફૂલડાં ઝરે રે લોલ  … અંબા માના …

બહુચર ગરબે રમવા આવો    કે,
આંખથી અમી ઝરે રે લોલ  … અંબા માના …

મા તારું દીવ્ય અનુપમ તેજ   તે
જોઈ મારી આંખ ઠરે રે લોલ  … અંબા માના …

ગરબો તારો બાળ ગવરાવે     કે,
‘મસ્તાન’ તારા પાયે પડે રે લોલ … અંબા માના …

 -મસ્તાન 

%d bloggers like this: