જટિલ કે સરલ મનમાં જ હોય છે !

જટિલ કે સરલ મનમાં જ હોય છે !
ચલિત કે અચલ મનમાં જ હોય છે !

એનું સ્વરૂપ શું? જેનું નથી સ્વરૂપ –
સઘન કે તરલ મનમાં જ હોય છે !

વાંચી શકાય તો એ ખબર પડે-
શુષ્ક કે સજલ મનમાં જ હોય છે !

સરખું જ હોય છે ત્વચાનું આવરણ
શણ કે મલમલ મનમાં જ હોય છે !

યુગોથી એ ધખે ; ચાલે નદી થઇ;
સલિલ કે અનલ મનમાં જ હોય છે !

ચિત્રમાં બધા જ; રંગ મેં પૂર્યા ;
હરિત કે ધવલ મનમાં જ હોય છે !

ફકીરને તો શું, પામવું કહો?
મુકામ કે મજલ મનમાં જ હોય છે !

તર્કબદ્ધ હો બધું : દ્રશ્યદ્રશ્યમાં-
પૃથક કે સકલ મનમાં જ હોય છે !

  – દીપક ત્રિવેદી

જટિલ કે સરલ મનમાં જ હોય છે !

જટિલ કે સરલ મનમાં જ હોય છે !
ચલિત કે અચલ મનમાં જ હોય છે !

એનું સ્વરૂપ શું? જેનું નથી સ્વરૂપ –
સઘન કે તરલ મનમાં જ હોય છે !

વાંચી શકાય તો એ ખબર પડે-
શુષ્ક કે સજલ મનમાં જ હોય છે !

સરખું જ હોય છે ત્વચાનું આવરણ
શણ કે મલમલ મનમાં જ હોય છે !

યુગોથી એ ધખે ; ચાલે નદી થઇ;
સલિલ કે અનલ મનમાં જ હોય છે !

ચિત્રમાં બધા જ; રંગ મેં પૂર્યા ;
હરિત કે ધવલ મનમાં જ હોય છે !

ફકીરને તો શું, પામવું કહો?
મુકામ કે મજલ મનમાં જ હોય છે !

તર્કબદ્ધ હો બધું : દ્રશ્યદ્રશ્યમાં-
પૃથક કે સકલ મનમાં જ હોય છે !

          – દીપક ત્રિવેદી

એકતા—

મબલખ તારા, એક જ સૂરજ, એક જ છે આકાશ …
એક હવા ને એક જ ધરતી એક સરીખો શ્વાસ !
છેક શ્વાસની ભીતર વહેતી , પાંચ નદી પંજાબી ;
ગંગા-જમના, ઈડા-પિંગલા, કોઈ એ કાં ન આંબી ?
મંદિર-મસ્જીદ-ને ગુરુદ્વારા, સાથ રહે અવિનાશ !
મબલખ તારા, એક જ સૂરજ, એક જ છે આકાશ …
હો ગુજરાતી કે બંગાળી, અષાઢ- શ્રાવણ સરખો !
કોઈ દિવસ ચાલે છે અંદર ઊંધા-ચતો ચરખો ?
ચંદ્ર નથી તો બધી જગા એ સરખો છે અમ્માસ !
મબલખ તારા, એક જ સૂરજ, એક જ છે આકાશ …
—–દીપક ત્રિવેદી

મારું ગામ –દીપક ત્રિવેદી

ઉભેઉભી કોઈ ક્ષણોને બીબામાં મેં ઢાળી દીધી છે;

હતી કોઈ ગુલમહોરી ડાળો અરીસે વીંટાળી દીધી છે !

અરે! કોઈ વડવાઈ માથે લટકતા આ સપના ને પૂછો;

અમારા જ હાથે અમે સ્વપ્નભારી ઉછાળી દીધી છે !

નથી ગામ પાદર કુવા પાવઠા કઈ અમથા જ આંખે ;

મળી જે ગલીમાં બધી સ્મૃતિઓને પખાળી દીધી છે !

પ્રગટશે અહીં થાંભલામાં કદાચિત નરસિંહ જેવું ;

નરી આંખમાં જે કીડીની કતારો હુંફાળી દીધી છે !

ના વાગે કશુયે ના ચુગે કશુયે સમયના નગારે ;

બધી હસ્તરેખાઓ ભૂંસી દઈ હાથતાળી દીધી છે !

–દીપક ત્રિવેદી

%d bloggers like this: