ચાલ ને જીવ જીવી લઇએ

લ ને જીવ જીવી લઇએ ”

” ચાલ ને જીવ
જીવી લઇએ…
આપણી મરજીથી ક્યાં જીંદગી જીવાય છે ?
હવાઓ ની સાથે વહિ
જઇએ,
” ચાલ ને જીવ….

રુણાનુ બંધને મળી જવાય છે…
જુદા
થવાનુ બોજ નવ ઢોઇએ,
જે મલ્યુ એ તકદિર સમજીએ…
તકદીર ની સાથે નવ
લડિએ,
” ચાલ ને જીવ….

જિંદગી નો દાખલો માંડયો,
આખરે સરવાળે
બાદબાકી…
એવા દાખલા નવ ગણીએ…
” ચાલ ને જીવ….

જીંદગી ”
તારા ” વગર બદ્દદુઆ થી કમ નથી,
ચા બદ્દદુઆ ને દુઆ માં ફેરવીએ…
કેમ
વિસરીએ મળ્યા હતા કદિક ?
પણ છોડ જિંદગી ની આ સચાઇ ને સમજીએ…
” ચાલ
ને જીવ….

— તારા ગણત્રા —

%d bloggers like this: