પળેપળ સમેટી શ્વસો શું નગરમાં.

પળેપળ સમેટી શ્વસો શું નગરમાં.
મળે છે બધે એ જ સગવડ કબરમાં.

ચરણનો હવે વાંક શું કાઢવાનો?
ખરેખર કસોટી થશે આ ડગરમાં.

સફરમાં સજાવો ફકત એક પળને,
સજા કે કજા પણ મળે તરબતરમાં.

કિનારા જ ભેગા કરીને મળે શું?
વહી ગ્યા પછી દેખ ભીનાશ ઘરમાં.

છળેચોક જઇ વાગશે વાત ના કર,
અસર શબ્દની થાય કરકસરમાં.

‘અજ્ઞાત’

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: