કઈક અંદર મરી ગયું છે

કઈક અંદર મરી ગયું છે
પ્રેમ બળતણ ઠરી ગયું છે

સ્પર્શની લાગણી ના રહી
ટેરવું પણ ડરી ગયું છે

પાંદડું જે નજરમાં હતું
વૃક્ષથી એ ખરી ગયું છે

બદનસીબ છે આ દિલ પણ
કોઈ પાછું ધરી ગયું છે

લીલું છમ ઘાસ જોઈને
ઢોર ઢાખર ચરી ગયું છે

જે જવાનું હતું તે ગયું
આંસું આંખે ભરી ગયું છે

માછલી જેવું લપસી ગયું
એક સપનું સરી ગયું છે

જીવવાની ઇચ્છા જુઓ
ડૂબતું જણ તરી ગયું છે

એક ‘સપના’નું માતમ શું?
એક આવ્યું ફરી ગયું છે

સપના વિજાપુરા

Advertisements

One Response

  1. જે જવાનું હતું તે ગયું
    આંસું આંખે ભરી ગયું છે

    કેટલીયે આંખોમાં આંસુ ઊભરાય છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: