તમે મન મુકીને વરસ્યા, અમે જનમ જનમના તરસ્યા

Advertisements

One Response

  1. Ishvare sarjel srushtina eke-ek svarupama eanapradanani virataa ane aapane eno svikar karvanuto bajue pan ena rakshanani javaabdarimay aapani vaamantaa aa geetna asarkarak shabdoma vartaayaa vagar nathi raheti. rere manavani pamarta! svar sanyojan pan saras. chhe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: