રમ્ય ઝાકળની કથા છે જાનાં,

રમ્ય ઝાકળની કથા છે જાનાં,
પુષ્પની એ જ વ્યથા છે જાનાં.

લાખ પડદાને હટાવી જોયું,
ક્યાં ઉઘડવાની પ્રથા છે જાનાં.

જળનું વહેવું છે સનાતન ઘટના,
આ તરંગો તો વૃથા છે જાનાં.

છે હવાનો જ કીમિયો નહિતર,
શ્વાસ સાંકળની પૃથા છે જાનાં.

હું જ ભૂલો પડી ગયો અક્સર,
ઠામ ઠેકાણું યથા છે જાનાં.

આપ છેડો તો ખરા કોઈ ગઝલ,
’મીર’ હાજર છે તથા છે જાનાં.

-ડૉ. રશીદ મીર

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: