આપણે માથે જ ઈશ્વર રાખીએ,

આપણે માથે જ ઈશ્વર રાખીએ,
વૃક્ષની લીલાશમાં ઘર રાખીએ.

સત્ય માટે ખાસ આદર રાખીએ,
સર્વથી નોખાં જ તેવર રાખીએ.

સાથ કાયમનો કદી હોતો નથી,
જાતની સાથેય અતર રાખીએ.

દર્દ ટપકે તે કદી પોષાય ના,
આંખમાં કોરું સરોવર રાખીએ.

રાસલીલા હોઠ પર રમતી રહે,
જો હૃદયમાં માત્ર ગિરધર રાખીએ.

આમ અણગમતા છીએ આકાશને,
પણ તખલ્લુસ માત્ર ‘મનહર’ રાખીએ.

-મનહરલાલ ચોક્સી

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: