જિંદગીની દડમજ્લ થોડી અઘૂરી રાખવી

જિંદગીની દડમજ્લ થોડી અઘૂરી રાખવી
ચાલવું સાબિત કદમ થોડી સબૂરી રાખવી

જીવવું છે, ઝૂરવું છે, ઝૂંઝ્વું છે જાનેમન !
થોડી અદાઓ ફાંકડી, થોડી ફિતૂરી રાખવી

જોઇ લેવું આપણે જોનાર ને પણ છૂટ છે
આંખને આકાશ જેવી જ ભૂરી રાખવી

ભાનભૂલી વેદનાઓ વલૂરી નાંખવી
જ્વાલા ભલે ભડકી જાતી, દિલમાં ઢબૂરી રાખવી

જામમાં રેડાય તેને પી જ્વાનું હોય છે
ઘૂંટ્ડે ને ઘૂંટ્ડે , તાસીર તૂરી રાખવી

કેફીઓના કાફ્લા વચ્ચે જ જીવી જાણવું
થોડુક રહેવું ઘેનમાં, થોડીક ઘૂરી રાખવી

ઝંખનાઓ જાગતી બેઠી રહે છે રાતદિન
જાગરણ્ની એ સજાને ખુદને પૂરી રાખવી

એમના દરબારમાં તો છે શિરસ્તો ઔર કઇં
ફૂંક સૂરીલી અને બંસી બસૂરી રાખવી

બાજ થઇને ઘૂમવું અંદાજ્ની ઊંચાઇ પર
ઇશ્ક ખાતર બુલબુલોની બેકસૂરી રાખવી

વેણીભાઇ પુરોહિત

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: