એક આછી મેઘની ભીની મહેર-ડૉ. જગદીપભાઈ નાણાવટી

એક આછી મેઘની ભીની મહેર
સ્મિતની પ્રસરાવતી લીલી લહેર

જ્યાં હતું વૈશાખ ધખતું રણ, ત્યહીં
શ્રાવણી નામે ઉગી નીકળ્યું શહેર

ફેંક આ વાઘા પસીને તરબતર
લે હવે ઉન્માદ અંગરખુ પહેર

ટપ, ટપકતાં સંગ નેવે રાતના
ગહેક, તમરા, ડ્રાઊં વરતાવે કહેર

તું અગર ચાહે ખુદા, તેરી ઝુબાં
કહી દઉં કે “એ સમા તું જા ઠહેર”..!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: