તમે વ્હાલ ઘરની દીવાલમાં,અમે બારસાખનાં તોરણો,

તમે વ્હાલ ઘરની દીવાલમાં,અમે બારસાખનાં તોરણો,
ચલો આંગણાંમાં મનાવીએ,હવે હેત હૂંફનાં અવસરો.

હું તો માત્ર શ્વેત લકીરને,તમે સાત રંગનો સાથિયો,
હું ભળી શકું બધા રંગમાં,મને બેઉ હાથે મિલાવજો.

ભલે જાય સૂર્ય કિરણ લઇ,તમે બાગથી ન જશો પ્રિયે,
હું તો રાતરાણીનું ફૂલ છું,તમે બસ સવાર સુધી રહો.

મને કોયલો એ કહી ગઇ,અમે રોજ આવી ટહુકશું,
તમે આસપાસ કમાડની,જરા ઝાડ જીવતું રાખજો.

હતું મૂલ્ય સ્વપ્નનું એટલું,અમે પાઇ પાઇ ચૂકાવી છે,
અમે આંખ આંસુથી ધોઇ છે,કીધો બંધ આંખે ઉજાગરો.

ગૌરાંગ ઠાકર

Advertisements

One Response

  1. Vaaah! Khubj saras, sunder rachna, khub saral shabdo ma, Gaurangbhai. Tamne sacha dil thi khub khub abhinandan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: