મારાં વિચાર,મારું મનન એટલે તમે-

મારાં વિચાર,મારું મનન એટલે તમે-
ને મારું મૌન, મારું કથન એટલે તમે.

હું એટલે તમારાં અરીસાનું કોઈ બિમ્બ-
ને મારી કલ્પ્નાનું ગગન એટલે તમે.

મારું કહી શકાય એવું શું રહ્યું પછી?
સ્મિત, હર્ષ, શોક, અશ્રુવહન એટલે તમે.

લ્યો, અંતે ઓગળી ગયો મારાં મહીંનો ‘હું’,
કે તમને પામવાની લગન એટલે તમે.

જેને ન આદિ-અંત કદી સંભવી શકે-
એવું વિયોગહીન મિલન એટલે તમે.

તમને નિહાળવાનાં પ્રયાસો રહ્યાં અફળ,
‘રાહી’! અનુભવાતો પવન એટલે તમે.

–  ‘રાહી’ ઓધારિયા

Advertisements

One Response

  1. Raahiji, Pranay panth ni khub rasik ghazal tame aapi ahiya. Khub khub gami. Vaanchvaani maza aavi gai. Etluj kahish ke Vaah! Vaah! Afreen! Temaay pehli char lino to khubj gami. Tamne sacha dil thi khub khub abhinandan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: