છોકરી સમણાંમાં આવીને છોકરાની નીંદર બગાડે,-સાજીદ સૈયદ

છોકરી સમણાંમાં આવીને છોકરાની નીંદર બગાડે,

પેલા શિક્ષણવિદ બેઠાં વિચારે,કેમ શિક્ષણ ગયું છે સાવ ખાડે?

હાવ સાચી હકીકત છે ના છોકરીયુ માઠું લગાડે.

સ્માઈલમાં સળગી ગયાના છોકરાંના કેટલાય દાખલા,

બિચ્ચારા ગાય બની જાય છે જુઓને ભૂરાંટા આખલા.

આંખોને પાથરીને ઉભા રહે છે એતો છોકરીને આવતી ભાળે,

પેલા શિક્ષણવિદ બેઠાં વિચારે,કેમ શિક્ષણ ગયું છે સાવ ખાડે?

ઈમ્પ્રેસ પેલીને કરવા કેવા કરતબ કરે છે એતો જુઓ,

બાઈક રમાડે છે એમ જાણે હો બાપાનો પેટ્રોલનો કૂવો.

ભાઈ કોણે અંદરથી જોઈ છે, કોણ ઘુસ્યું છે ક્યારેય નિશાળે?

પેલા શિક્ષણવિદ બેઠાં વિચારે,કેમ શિક્ષણ ગયું છે સાવ ખાડે?

આપણે રેડી શીએ બસ ખાલી છોકરી હોવી જોઈ’ રેડી,

આપણે ક્યાં ટેન્સન છે બેસીશું સધ્ધર છે બાપાની પેઢી

બીજું બધુ તો હમજ્યા ભાઈ જીત ઘણી અઘરી પ્રેમને અખાડે,

પેલા શિક્ષણવિદ બેઠાં વિચારે,કેમ શિક્ષણ ગયું છે સાવ ખાડે?

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: