‘હા અથવા ના’ માં જ જીવે છે ,

‘હા અથવા ના’ માં જ જીવે છે ,
એ ક્યાં એનામાં જ જીવે છે ?

હતો , હશે ને છે ની વચ્ચે
કેવળ અફવામાં જ જીવે છે.

સાદ પડે કે હાજર તુર્ત જ
જોયું ? પડઘામાં જ જીવે છે.

કાંઠા સાથે માથા ફોડે-
એતો મોજામાં જ જીવે છે,.

પડછાયો પણ ના અડવા દે,
એવા તડકામાં જ જીવે છે,.

હોવાનો છે આ હોબાળો,
ને એ હોવામાં જ જીવે છે.

– કૃષ્ણ દવે

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: