પેલો રાંચો અમસ્તો જ કૂદી કૂદી બરાડ્યા રાખે છે ઓલ ઇસ વેલ;

પેલો રાંચો અમસ્તો જ કૂદી કૂદી બરાડ્યા રાખે છે ઓલ ઇસ વેલ;
એ ઇડિયટ શું જાણે બે છેડા મેળવતા અહીં નીકળી જાય છે તેલ!

આમદની છે ભાઈ આઠ આની ને છે ખરચવા પડે ઢગલો રૂપિયા;
ઓલ ઇસ વેલ, ઓલ ઇસ વેલ બરાડતા નથી થવાની તાલમેલ.

કોથળામાં લાવતા જે ચીજ એ હવે આવી જાય ઝભલાં થેલીમાં;
ટકે શેર ભાજી ટકે શેર ખાજા, ખરચ બધો છે ખાતર પર દિવેલ.

ચોરના ભાઈ છે સહુ અહીં ઘંટી ચોર, જ્યાં ત્યાં મચાવે એ શોર;
વાત વાતમાં જાય ફરી, બદલવામાં વાત સહુ હોય એ કાબેલ.

હારેલાને દે જિતાડી, જીતનારને ચખાડી દે હારનો સ્વાદ કડવો;
રમવું પડે જેમ રમાડે રામ દોસ્તો, જિંદગી છે એક અદ્ભુત ખેલ.

પડતા પડતા એ જ પ્યારમાં સાવ અચાનક પડી જાય છે યારો;
જે જિંદગીભર પ્યારમાં ન પડવાની પોકારતા રહ્યા આલબેલ.

હસતા હસતા કરી ગયા એઓ મારા ઘાયલ દિલના ટુકડે ટુકડા;
રમત લાગણીઓની રમતા રમતા અમે થઈ ગયા બહુ ગાફેલ.

તારા કહેવાથી કંઈ વળવાનું નથી નટવર હવે તો શોક શાનો?
કહેવા દે એમને ઓલ ઇસ વેલ, ઓલ ઇસ વેલ, ઓલ ઇસ વેલ

નટવર મહેતા

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: