વિશ્ર્વપથમાં વિહાર મારો છે !

વિશ્ર્વપથમાં વિહાર મારો છે !
ઊંડે જીવન-ગુબાર મારો છે !

ઉપવન જિન્દગીનું રાખું છું,
ફૂલ મારું છે, ખાર મારો છે !

વાયુના પાલવે નથી ખુશ્બૂ,
ઉરનો સુરભિ પ્રસાર મારો છે !

શોધું કાંઠો, નથી હું કંઈ મોજું,
વારિધિ બે-કિનાર મારો છે !

રંગ નીરખું-નિસર્ગનો છે કે-
એ નિસર્ગી વિચાર મારો છે !

રૂપ તો દિવ્ય છે, બધાં રૂપે,
એક દ્રષ્ટિ વિકાર મારો છે !

ગીત ઈચ્છાનું કાં બજી ન શકે ?
સાઝ મારું-છે તાર મારો છે !

દીપ કે ફૂલ ત્યાં ન જોઈ શકો,
સ્નેહીઓ, એ મઝાર મારો છે !

હિમબિન્દુ નથી કળીઓ પર,
રાતનો અશ્રુસાર મારો છે !

તું દિયે દોષ કોઈને શાને ?
જામ મારો-ખુમાર મારો છે !

ઊર્મિના રંગ શું ‘નસીમ’ કરું,
અન્ય ઊર્મિ પ્રકાર મારો છે !

નસીમ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: