ક્ષણનાં રહસ્યો પામવાનો આ પ્રતાપ છે,

ક્ષણનાં રહસ્યો પામવાનો આ પ્રતાપ છે,

કે ઓસથી દરિયા સુધી મારો જ વ્યાપ છે.

પ્રસરી જવાનું તપ ધર્યું છે શાને ઓ હ્રદય !

શું લોહીમાં સંકોચથી જીવ્યાનું પાપ છે ?

આ રંગ પીંછી દ્દશ્ય અનુભૂતિ વ્યર્થ છે,

નિર્મમપણે અસ્તિને ચીતરવાનો શાપ છે.

બાળકની જેમ જોઇ શકું છું હવે તને,

પયગમ્બરી મિજાજની આંખોમાં છાપ છે.

હું એક શ્રદ્ધાથી મને વળગી રહ્યો અહીં,

કે કાળનો પ્રવાસ પણ અંતે અમાપ છે.

જયેન્દ્ર શખડીવાળા

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: