એ લોકો કાપડના તાકાના તાકા ભરી રાખે છે.

એ લોકો કાપડના તાકાના તાકા ભરી રાખે છે.
પછી જ્યારે ઉઘાડો માણસ ફાટી જાય
ત્યારે વાર વાર વેચે છે.
એ લોકો ધાનના ગોદામો ભરી રાખે છે.
પછી જ્યારે ભૂખ્યા માણસ સડી જાય
ત્યારે કિલો કિલો વેચે છે.
એ લોકો દવાની શીશીઓ ભરી રાખે છે.
પછી જ્યારે માણસ મરી જાય
ત્યારે ટીપે ટીપે રડે છે
એ લોકો નથી – એ તો છે
ચલણી નોટો ખાતી ઉધઈ.
મારે કવિ નથી થવું – મારે તો થવું છે
ઊધઈ મારવાની અસરકારક દવા.

– પ્રિયકાન્ત મણિયાર

Advertisements

One Response

  1. પ્રિયકાન્ત મણિયાર સાહેબ આપની મે ઘણી કવીતા તેમજ ગજલ વોચી છે.પણ

    ઉપર આપેલ કવીતાનો કોય જવાબ નથી મે એક રાંટી ચલચિત્ર જાંયેલ તેમો

    લોકોએ કાયદાં હાથમાં લય ગાંડાઉન લુટટા તે જમાનાની જરુર છે.અને તે જમાનો

    દુરનથી

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: